KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki JumboRent.pl, zwany dalej Administratorem.
2.
Kategorie danych osobowych
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe,  dane kontaktowe dotyczących Pana/Pani oraz uczestniczących w transakcjach handlowych pracowników firmy
3.
Cel przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępnione stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji transportu, reklamacji, itp.
4.
Podstawy prawne
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia
5.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
6.
Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.
Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
8.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.